ماموریت و چشم انداز

ماموریت:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر تلاش دارد از طریق تجهیز منابع، شکوفا سازی سرمایه های انسانی، توسعه شراکت راهبردی، هم افزایی و اعتماد آفرینی با سهامداران عمده، با اتخاذ رویکردی تحلیلـی و چابک، به ارائه خدمات مشـاوره مدیریت سهـام شرکت های هم گروه، تشکیـل پرتفـوی متنوعی از سـرمایه گذاری های خلاقـانه در دارایی ها و بازارهای مالی، شرکت های نوپا فرصت های تجاری و پروژه های نوین بپردازد و موجب خلق ارزش پایدار با آهنگی رشد یابنده برای کلیه ذی نفعان گردد.چشم انداز:

جزو پنج شرکت سرمایه گذاری پیشتاز در کسب بالاترین بازدهی منابع آزاد متناسب با ریسک بازار سرمایه.