سهامداران

ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهـم ۱٫۰۰۰ ریـالی بانام تمـامـا پـرداخت شـده می بـاشد. تـرکیب سهـامداران در تاریخ تـرازنامه به شـرح ذیـل می باشد: