اطلاعیه های کدال

عنوان فایل
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۹۷
اطلاعیه درخواست مشخصات سهامداران شرکت(به پیوست)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ -حسابرسی نشده
گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷
معرفی با تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۷
صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ -حسابرسی شده
تحویل اوراق جدید سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۴-۹۷
آگهی ثبت افزایش سرمایه
صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ -حسابرسی نشده
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۳۱-۰۲-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۳۱-۰۱-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۲۹-۱۲-۹۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۳۰-۱۱-۹۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۳۰-۱۰-۹۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به۳۰-۰۹-۹۶
صورتهای مالی سال مالی منتهی به۳۰-۰۹-۹۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به سی آذر۹۶
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به سی آذر ۹۶