ارتباط با امور سهام

تلفن :  ۸۸۶۰۸۹۰۲ – ۸۸۶۰۸۹۰۱ – داخلی ۱۱۱ و ۱۱۶

فکس :‌ ۸۸۶۲۹۷۵۶