ارتباط با امور سهام

تلفن :  ۸۸۶۰۸۹۰۲ – ۸۸۶۰۸۹۰۱ – داخلی ۱۱۱

فکس :‌ ۸۸۶۲۹۷۵۶