مهدی آزادواری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران معتقد است همدلی و وحدت مردم یکی از مهم ترین اثرات شهادت سردار قاسم سلیمانی به شمار می آید

مهدی آزادواری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران معتقد است همدلی و وحدت مردم یکی از مهم ترین اثرات شهادت سردار قاسم سلیمانی به شمار می آید

مهــدی آزادواری مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری گــروه صنایــع بهشــهر ایران ضمــن ایــن کــه معتقــد اسـت همدلـی و وحـدت مـردم یکـی از مهـم تریـن اثـرات شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی بـه شـمارمـی آیـد و دشـمنان در تحلیـل هـای خـود بـر ایـن باورنـد کـه گسـترش قــدرت جمهــوری اســامی حاصــل یــک ســری از تلاش هایی اســت کــه توســط نیروهــای بســیار خـوب صـورت گرفتـه و ایـن نیروهـا در عرصـه نبردهـای مختلـف پـای کار بـوده انـد کـه یکـی از آن هـا سـردار قاسـم سـلیمانی بـوده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در حـال حاضـر جمهـوری اسـامی ایـران بـه برکـت وجـود ایـن سـربازان سلحشـور و جـان بـر کـف، قـدرت خـود را نـه تنهـا در منطقـه بلکـه در دنیـا بـه اثبـات رسـانده اسـت، اظهارکـرد: تحمـل ایـن دسـتاورد بـزرگ بـرای بدخواهـان و دشـمنان بـه طـور قطـع سـخت اسـت.
آزادواری بــا بیــان اینکــه ســردار قاســم ســلیمانی در زمــان هشــت ســال دفــاع مقــدس جــزء ۱۰ فرمانـده مهـم میـدان و عملیـات بـوده اسـت، ادامـه داد: بعـد از آن نیـز ایـن سـردار بـزرگ اسلام در هـر عملیاتـی کـه بـوده از سـوریه گرفتـه تـا عـراق، در یمـن و بوسـنی یکـی از مهـره هـای اصلـی در کسـب موفقیـت بـوده اسـت. وی اظهارکــرد: از ســال ۱۹۹۸ میلادی، ســردار شــهید ســلیمانی بــه عنــوان فرمانــده ســپاه قــدس منصـوب شـد و نقـش مهـم و بسـزای وی بـه خوبـی مشـهود بـود، بنابرایـن دشـمنان بـه دنبـال حـذف فیزیکـی وی بـود امـا نمـی خواسـتند بـه صـورت مسـتقیم وارد عمـل شـوند و درصـدد بودنـد تـا ایـن کار را بـه صـورت غیرمسـتقیم انجـام دهنـد و بگوینـد در درگیـری کشـته شـد، امـا زمانـی کـه دیدنـد ایـن امـر شـدنی نیسـت بـه صـورت مسـتقیم خودشـان وارد عمـل شـدند.

وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی در محـل فـرودگاه بغـداد نقـض آشـکار تعهـدات بیـن المللـی، حقـوق بشـر و … بـوده اسـت، ادامـه داد : سـردار شـهید سـلیمانی موفـق شـد بعـد از گذشـت سـه سـال داعـش را از عـراق خـارج کنـد و علاوه بـر آن توانسـت سـوریه را نیـز از شـر ایـن افـراد خلاص کنـد. خـون شـهید سـردار قاسـم سـلیمانی علاوه بـر ایـن کـه سـبب شـده تـا همدلـی و وحـدت مـردم بیشـتر شـود، موجـب شـده تـا بیشـتر بـه ایـن درک برسـیم که دشـمن بـه هیچ عنـوان قابـل اعتمـاد نیسـت.

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری گـروه صنایـع بهشـهر ایران در ادامـه افزود: شـهادت سـردار سـلیمانی در منطقـه نیـز سـبب شـده تـا دشـمنان در هـراس فـرو رونـد و بـه خوبـی مـی داننـد کـه کابـوس آن هـا تمـام شـدنی نیسـت.آمریکایی هـا نیـز متوجـه شـده انـد کـه دچـار اشـتباه اسـتراتژیک شـده انـد چـرا که یکـی از محبـوب تریـن شـخصیت هـای کشـور را بـه شـهادت رسـانده انـد و همیـن امـر سـبب شـده تـاکینـه ملـت ایـران نسـبت بـه آمریـکا عمـق بیشـتری پیـدا کنـد. وی افـزود: شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی ایـن موضـوع را در عرصـه داخلـی و خارجـی روشـن کـرد کـه یـک راه بیشـتر نداریـم و آن اقتـدار و عـزت اسـت کـه بایـد آن را بیشـتر کنیـم . بایـد عـزت و اقتـدار خـود را در عرصـه اقتصـاد بـا اقتصـاد مقاومتـی، در عرصـه نظامـی بـا افزایـش قـدرت، در حــوزه سیاســی بــا تقویــت وحــدت و همدلــی و در حــوزه فرهنگــی بــا بــه رخ کشــاندن ارزش هــای دینـی و معنـوی حفـظ کنیـم.

تاریخ نشر: دی 13ام, 1399 ( 4:34 ب.ظ )