گزارش ها

گزارش تحلیل اقتصادی با رویکرد بازار سرمایه
شرح فایل
گزارش هفتگی – هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۰
گزارش هفتگی – هفته چهارم اسفندماه ۹۹
گزارش هفتگی – هفته سوم اسفندماه ۹۹
گزارش هفتگی – هفته دوم اسفند ماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته اول اسفند ماه ۹۹
گزارش هفتگی – هفته چهارم بهمن ماه ۹۹
گزارش هفتگی – هفته سوم بهمن ماه ۹۹
گزارش هفتگی – هفته دوم بهمن ماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته اول بهمن ماه ۹۹
گزارش هفتگی – هفته چهارم دی ماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته سوم دی ماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته دوم دی ماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته اول دی ماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته چهارم آذرماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته سوم آذرماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته دوم آذرماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته اول آذر ماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته چهارم آبان ماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته سوم آبان ماه ۹۹
گزارش هفتگی- هفته دوم آبان ماه ۹۹
گزارش هفتگی -هفته اول آبان ماه۹۹
گزارش هفتگی -هفته سوم مهرماه۹۹
گزارش هفتگی -هفته دوم مهرماه۹۹
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
شرح فایل
گزارش مقایسه عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ با مدت مشابه سال قبل
شرکت توسعه صنایع بهشهر
شرح فایل
بودجه شرکت توسعه صنایع بهشهر بر اساس عملکرد سه ماهه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۹۶
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنایع بهشهر۹۶
شرکت پاکسان
شرح فایل
آخرین تحولات ماهانه شرکت پاکسان-مرداد۹۷
آخرین تحولات ماهانه شرکت پاکسان-تیر۹۷
آخرین تحولات ماهانه شرکت پاکسان-اردیبهشت۹۷
گزارش عملکرد شش ماهه شرکت پاکسان در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۶