کمیته های تخصصی

کمیته حسابرسی:

هیات‌مدیره به‌ منظور پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دستیابی به اهداف کلی و عملیات و با عنایت به کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندها، اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و کنترل‌های داخلی اثربخش، وفق اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مطابق نظام راهبری شرکت و به‌منظور ایفای مسئولیت‌های نظارتی خود، اعضای کمیته حسابرسی را منصوب می‌نماید.

کمیته سرمایه گذاری:

منظور از کمیته سرمایه‌گذاری، شورایی مرکب از مدیر عامل یا نماینده مدیر عامل، معاون سرمایه‌گذاری، معاون مالی و مشاوران کارشناس است. تصمیمات کمیته پس از تصویب مدیر عامل قابل‌ اجرا خواهد بود. این کمیته جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش‌های کارشناسی ارائه‌شده، برگزاری جلسات منظم به‌ منظور تصمیم‌گیری در مورد معامله سهام پیشنهادی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اوراق بهادار، پیشنهاد خط‌ مشی‌های معاملاتی به مدیر عامل، تهیه روش‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز، اجرای سیاست‌های و خط‌مشی‌های مصوب هیات‌مدیره در زمینه انجام معاملات اوراق بهادار تشکیل می‌گردد.

کمیته منابع انسانی:

کمیته منابع انسانی به‌ عنوان بازوی فکری مدیریت نیروی انسانی، استخدام، ارزیابی عملکرد و امور رفاهی کارکنان را بر عهده دارد.

کمیته ریسک:

کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای هیات‌ مدیره، معاون مالی اداری و معاون سرمایه‌گذاری است که به شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد.