هیات مدیره

پیام هیات مدیره

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ دار ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮاﺳﺖ و ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻣﺎﻧﺖ واﮔﺬارﺷﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ، وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﯾﻦ راه درﯾﻎ ﻧﻮرزد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدی راﺳﺦ ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ، در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮی و ﻧﯿﺰ اﻓﺰودن ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺛﺮوت آنﻫﺎ ﺑﻨﺎﻧﻬﺎده اﺳﺖ. ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺘﺨﺎرات و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯽدرﯾﻎ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯽﺷﮏ ﭼﺮاغ راه ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﻈﺮات و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان را ارج ﻧﻬﺎده و آن را ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ. در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽداﻧﺪ ﻃﺒﻖ رﺳﺎﻟﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر، ﭘﺬﯾﺮا و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮده و ﻣﻘﺪم ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم را ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﯿﺮوﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮔﺮاﻣﯽ می داریم.

 

اعضای هیات مدیره