نظام راهبری و نمودار سازمانی

نمودار نظام راهبری و ساختار سازمانی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( سهامی عام )