معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران جزء شرکت‌های فرعی گروه توسعۀ صنایع بهشهر (سهامی عام) است. شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس مادۀ ۲۸ همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است. این شرکت به عنوان بازوی سرمایه گذاری گروه مذکور در بازار سرمایه، ماموریت مدیریت دارایی های بورسی و بازارگردانی سهام بورسی گروه را بر عهده دارد.