ماموریت و چشم انداز

ماموریت:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر تلاش دارد از طریق شکوفا سازی سرمایه های انسانی، توسعه شراکت راهبردی، هم افزایی و اعتماد آفرینی با اتخاذ رویکردی تحلیلی و چابک، به تشکیل پرتفوی متنوعی از دارایی های پربازده مالی، شرکت های نوپا و دانش بنیان بپردازد و موجب خلق ارزش پایدار برای کلیه ذی نفعان گردد.چشم انداز:

جزو پنج شرکت سرمایه گذاری پیشتاز در کسب بالاترین بازدهی منابع آزاد متناسب با ریسک بازار سرمایه.