سهامداران

ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱٫۰۰۰ میلیون ریال (شامل یک میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به مبلغ ۱٫۸۰۰ میلیارد ریال(شامل هزار و هشتصد میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است: