صورت های مالی شرکت های هم گروه

شرکت توسعه صنایع بهشهر
شرح فایل
شرکت توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸-حسابرسی نشده- اصلاحیه
شرکت توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷-حسابرسی نشده
شرکت توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۶
شرکت توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۱۲-۹۵
شرکت توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴
شرکت توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۳
شرکت توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۲
بانک اقتصاد نوین
شرح فایل
بانک اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸
بانک اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷
بانک اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۶
بانک اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۱۲-۹۵
بانک اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴
بانک اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۳
بانک اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
شرح فایل
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۲
شرکت پاکسان
شرح فایل
شرکت پاکسان-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
شرکت پاکسان-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
شرکت پاکسان-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶
شرکت پاکسان -صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵
شرکت پاکسان -صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴
شرکت پاکسان -صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳
شرکت پاکسان -صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۲
شرکت مارگارین
شرح فایل
شرکت مارگارین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
شرکت مارگارین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
شرکت مارگارین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶
شرکت مارگارین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵
شرکت مارگارین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴
شرکت مارگارین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳
شرکت مارگارین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۲
شرکت صنعتی بهپاک
شرح فایل
شرکت صنعتی بهپاک-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
شرکت صنعتی بهپاک-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
شرکت صنعتی بهپاک-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶
شرکت صنعتی بهپاک-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵
شرکت صنعتی بهپاک-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴
شرکت صنعتی بهپاک-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳
شرکت صنعتی بهپاک-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۲
شرکت گلتاش
شرح فایل
شرکت گلتاش-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
شرکت گلتاش-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
شرکت گلتاش-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶
شرکت گلتاش-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵
شرکت گلتاش-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴
شرکت گلتاش-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳
شرکت گلتاش-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۲
شرکت سهامی قند نیشابور
شرح فایل
شرکت سهامی قند نیشابور-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸
شرکت سهامی قند نیشابور-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷
شرکت سهامی قند نیشابور-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶
شرکت سهامی قند نیشابور-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵
شرکت سهامی قند نیشابور-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۴
شرکت سهامی قند نیشابور-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۳
شرکت سهامی قند نیشابور-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۲
شرکت صنایع بهداشتی ساینا
شرح فایل
شرکت صنایع بهداشتی ساینا-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
شرکت صنایع بهداشتی ساینا-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
شرکت صنایع بهداشتی ساینا-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
شرکت صنایع بهداشتی ساینا-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶
شرکت صنایع بهداشتی ساینا-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵
شرکت صنایع بهداشتی ساینا-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴
شرکت صنایع بهداشتی ساینا-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳
شرکت صنایع بهداشتی ساینا-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۲
شرکت شکر
شرح فایل
شرکت شکر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸
شرکت شکر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷
شرکت شکر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶
شرکت شکر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵
شرکت شکر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۴
شرکت شکر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۳
شرکت شکر-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۲
شرکت بیمه نوین
شرح فایل
شرکت بیمه نوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸
شرکت بیمه نوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷
شرکت بیمه نوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۶
شرکت بیمه نوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۱۲-۹۵
شرکت بیمه نوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴
شرکت بیمه نوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۳
شرکت بیمه نوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۲
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
شرح فایل
شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین-صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۲