اطلاعیه های کدال

 

عنوان فایل
افشای اطلاعات با اهمیت (انعقاد قرارداد مهم-گروه الف)منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
اطلاعیه اصلاحی زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 
   
افشای اطلاعات با اهمیت-(برگزاری مزایده -گروه ب)
منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۱۳۹۹ – اصلاحیه 
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)
اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره
در خصوص افزایش سرمایه
افشای اطلاعات با اهمیت-(نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت-گروه الف)
منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۱۳۹۹- اصلاحیه
افشای اطلاعات با اهمیت-(نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت-گروه الف)
منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت-(برگزاری مزایده-گروه ب) منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت-(عدم حصول نتیجه از شرکت در مزایده -گروه ب)
منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۱۳۹۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۱۳۹۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹
معرفی یا تغییر در ترکیب هیات مدیره
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸-اصلاحیه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۹
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۹-حسابرسی شده
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۴-۹۹
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به۳۱-۰۳-۹۹-حسابرسی نشده
افشای اطلاعات با اهمیت-(سایر اطلاعات با اهمیت-افزایش سرمایه از محل سود انباشته-گروه ب)منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۹۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۹
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره-اصلاحیه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۹۹
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۹۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸-حسابرسی نشده
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸-اصلاحیه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۱۱-۹۸
زمانبدی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸-اصلاحیه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸ – حسابرسی شده- اصلاحیه
صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸ – حسابرسی شده
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸ – حسابرسی نشده
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
افشای اطلاعات با اهمیت-(واگذاری سهام-گروه الف)منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۹۸(اصلاحیه)
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶مکرر – ۱۲مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
افشای اطلاعات با اهمیت-(واگذاری سهام-گروه الف)منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۹۸
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۹۸
شفاف سازی درخصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۹۸
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸(حسابرسی نشده)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۸
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸- حسابرسی شده
درخواست تکمیلی مشخصات سهامداران
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۴-۱۳۹۸
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸- حسابرسی نشده
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۸
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷-حسابرسی نشده
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷
صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۱۱-۹۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۷
صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر۹۷-حسابرسی شده
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۷
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۷
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به سی آذر۹۷
صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷- حسابرسی نشده
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۹۷
اطلاعیه درخواست مشخصات سهامداران شرکت(به پیوست)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ -حسابرسی نشده
گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷
معرفی با تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۷
صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ -حسابرسی شده
تحویل اوراق جدید سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۴-۹۷
آگهی ثبت افزایش سرمایه
صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ -حسابرسی نشده
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۳۱-۰۲-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۳۱-۰۱-۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۲۹-۱۲-۹۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۳۰-۱۱-۹۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به۳۰-۱۰-۹۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به۳۰-۰۹-۹۶
صورتهای مالی سال مالی منتهی به۳۰-۰۹-۹۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به سی آذر۹۶
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به سی آذر ۹۶